DORADZTWO TECHNICZNE

W ramach działań Spółki, kładziemy szczególny nacisk na realizację praz w zgodności z przepisami.
Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska oraz współpraca z prawnikami, ogranicza pojawienie się problemów w trakcie prowadzonych inwestycji. Doświadczenie, jakie posiadamy, wyniesione z największych krajowych inwestycji energetyki zawodowej oraz obiektów miejskich i użyteczności publicznej, pozwala szerzej spojrzeć na problem.

Każdy etap realizacji, od wyboru działki, poprzez odpowiedni projekt i realizację, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie musi być odpowiednio przeprowadzony.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami. Wskażemy właściwą ścieżkę postępowania lub adresata, który może rozwiązać problem.

Odnośniki do najważniejszych aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Prawo budowlane po zmianach w 2020r. - poradnik

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

- Ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

 

 

Comments are closed.